regulamin

Zasady i warunki postępowania rekrutacyjnego oraz udziału w warsztatach młodej komunikacji pod nazwą „WorkInProgress”

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Czas trwania
 3. Uczestnictwo w rekrutacji
 4. Rozstrzygnięcie rekrutacji
 5. Uczestnictwo w Warsztatach
 6. Zgody i licencje
 7. Staż
 8. Dane osobowe
 9. Reklamacje
 10. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1

Harmonogram i program Warsztatów pobierz pdf

Załącznik nr 2

Wzór zgody Uczestnika Warsztatów na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, wizerunku, głosu i artystycznego wykonania pobierz pdf
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i kryteria rekrutacji oraz wiążące dla Organizatora i Uczestników regulacje dotyczące przeprowadzenia warsztatów młodej komunikacji pod nazwą „WorkInProgress” (dalej: Warsztaty).
  2. Organizatorem rekrutacji i Warsztatów jest Molecular Worldwide Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000186779, NIP numer 5260215071, REGON nr 012176853, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: Organizator).
  3. Organizator prowadzi rekrutację oraz realizuje Warsztaty we współpracy ze Szkołą Mistrzów Reklamy, twórcami Czwartek Social Media.
  4. Rekrutacja i Warsztaty organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Rekrutacja adresowana jest do studentów uczelni wyższych, tak państwowych, jak i prywatnych, zainteresowanych zwłaszcza reklamą, marketingiem, public relations i komunikacją społeczną.
  6. Celem rekrutacji jest wyłonienie spośród Uczestników rekrutacji 10 (dziesięciu) Uczestników Warsztatów.
  7. Warsztaty są cyklem zajęć zorganizowanych dla Uczestników Warsztatów, o charakterze szkoleniowym, teoretyczno-praktycznym z zakresu strategii komunikacji, reklamy i social mediów.
  8. Organizator informuje, że rekrutacja i Warsztaty: a) nie mają charakteru loterii fantowej, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnej lub innej gry, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094); b) nie są prowadzone przez jednostki powołane do pozaszkolnego kształcenia dorosłych, nie mają charakteru placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego czy ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego i nie mają do nich zastosowana przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1082) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478).
  9. Harmonogram i program Warsztatów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  10. Szczegółowe informacje na temat zasad, warunków, kryteriów i sposobu prowadzenia rekrutacji oraz Warsztatów, wraz z niniejszym Regulaminem i załącznikami do niego, dostępne są na stronie internetowej pod adresem workinprogress.edu.pl (dalej: Strona Warsztatów).
  11. Uczestnik rekrutacji oraz Uczestnik Warsztatów są związani warunkami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 2. Czas trwania
  1. Rekrutacja na Warsztaty rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2023 r. od godziny 12:00 i trwa do dnia 10 czerwca do godziny 11:59. Organizator ma prawo przedłużyć rekrutację do 15 czerwca do godziny 11:59.
  2. Warsztaty rozpoczną się w dniu 24 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 (pierwsze zajęcia Warsztatów), zaś zakończą się w dniu 23 lipca 2023 r. (ostatnie zajęcia Warsztatów). Warsztaty odbywać będą się w siedzibie Molecular Worldwide Sp. z o. o. , w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 6C na 3 piętrze.
  3. Okresy wskazane powyżej nie obejmują ewentualnej procedury reklamacyjnej jeżeli zostałaby wszczęta w związku z przebiegiem rekrutacji lub przebiegiem Warsztatów.
 3. Uczestnictwo w rekrutacji
  1. W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia, które posiadają nieograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz które mają czasowe lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnicy rekrutacji). Uczestnik rekrutacji, na żądanie Organizatora przesłane mu na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, zobowiązany jest przesłać Organizatorowi skan dokumentu poświadczającego status studenta, w szczególności zaświadczenia z uczelni lub strony indeksu.
  2. Uczestnikami rekrutacji nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, podmioty współpracujące przy realizacji Warsztatów, o których mowa w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu ani członkowie ich rodzin, przy czym pod pojęciem rodziny, na potrzeby niniejszego Regulaminu, należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  3. Udział w rekrutacji jest dobrowolny i nieodpłatny. W rekrutacji można brać udział wyłącznie osobiście, prezentując wyłącznie siebie, swoje atuty i osiągniecia, względnie twórczość. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie zgłoszeń z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w ich imieniu.
  4. Aby wziąć udział w rekrutacji, Uczestnik rekrutacji powinien łącznie wykonać następujące nw. czynności: (a) przejść na Stronę Warsztatów i wypełnić znajdujący się na niej formularz rekrutacji, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), (b) wykonać zadanie rekrutacyjne tj. zaprezentować siebie w dowolnej formie (np. pisemnej, graficznej, audio, audiowizualnej), z jak najlepszej strony, w taki sposób aby przekonać Komisję rekrutacyjną Organizatora o swojej oryginalności, kreatywności czy talentach artystycznych oraz utrwalić tę prezentację w pliku o objętości do 5MB, bądź poprzez wysłanie linka do kanału na You Tube lub Vimeo w przypadku prac audio/audiowizualnych, (c) wysłać zgłoszenie rekrutacyjne wraz plikiem zawierającym prezentację/link poprzez Stronę Warsztatów (dalej łącznie: Zgłoszenie) w czasie trwania rekrutacji.
  5. Prezentacja przygotowana przez Uczestnika rekrutacji przesłana w ramach Zgłoszenia: (a) musi stanowić przejaw osobistej kreacji i twórczości Uczestnika rekrutacji, oraz nie może naruszać praw osób trzecich i przepisów powszechnie obowiązujących, (b) nie może zawierać treści niestosownych, obraźliwych, niecenzuralnych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje bądź uczucia religijne, (c) nie może zawierać treści reklamujących produktu lub usługi innych pomiotów niż Organizatora, albo podmiotów z nim współpracujących, o których mowa w § 1 pkt. 3.
  6. Każdy Uczestnik rekrutacji może wysłać tylko jedno Zgłoszenie. Z tytułu uczestnictwa w rekrutacji nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestnika rekrutacji wydatków.
  7. Organizator może wykluczyć Uczestników rekrutacji z udziału w rekrutacji, ze skutkiem natychmiastowym, w razie stwierdzenia, że Uczestnik rekrutacji nie spełnia warunków regulaminowych uczestnictwa albo Zgłoszenie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce podczas rekrutacji, które pozostają poza jego wiedzą lub wolą, w szczególności za awarie sprzętu komputerowego bądź urządzeń multimedialnych, którymi posługuje się Uczestnik rekrutacji, ani za awarie łącza lub połączenia internetowego, z których Uczestnik rekrutacji korzysta.
  9. Uczestnik rekrutacji, poprzez dokonanie Zgłoszenia w procesie rekrutacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących rekrutacji i Warsztatów. Informacje ww. nie stanowią w szczególności informacji handlowej ani marketingowej oraz będą przekazywane poprzez wiadomość e-mail na dane kontaktowe podane przez Uczestnika rekrutacji w Zgłoszeniu.
  10. Dokonanie Zgłoszenia w procesie rekrutacji zgodnie z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika rekrutacji zgody na postanowienia Regulaminu i na stosowanie się do jego postanowień, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Rozstrzygnięcie rekrutacji
  1. Nad prawidłowością przeprowadzenia rekrutacji oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji będzie czuwała 3-osobowa Komisja rekrutacyjna, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
  2. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru 10 (dziesięciu) Zgłoszeń Uczestników rekrutacji, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Warsztatach. Kryteria wyboru mają charakter subiektywny przy czym ocenie podlegały będą: kreatywność, siła przekazu, wartość artystyczna, użyta technika i oddziaływanie koncepcji zawartej w prezentacji Uczestnika rekrutacji.
  3. Wybór 10 (dziesięciu) zwycięskich Zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r., zaś wyniki rekrutacji zostaną przekazane zwycięskim Uczestnikom rekrutacji poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika rekrutacji w Zgłoszeniu, w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia. Wraz z informacją o wyniku rekrutacji i zakwalifikowaniu Uczestnika rekrutacji do udziału w Warsztatach, Organizator potwierdzi każdemu ze zwycięskich Uczestników rekrutacji miejsce i godzinę pierwszego spotkania w ramach cyklu szkoleń Warsztatów, oraz wskaże rachunek bankowy, na który należy wpłacić kaucję przed pierwszym spotkaniem w ramach Warsztatów.
  4. Rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  5. Zwycięscy Uczestnicy rekrutacji nie mogą przenieść prawa do udziału w Warsztatach na osoby trzecie.
  6. W przypadku, gdy zwycięski Uczestnik rekrutacji nie będzie mógł, albo nie będzie chciał wziąć udziału w Warsztatach, w szczególności zrezygnuje z uczestnictwa, nie wpłaci kaucji o której mowa poniżej, nie stawi się na spotkanie prowadzone w ramach Warsztatów, jego udział nie będzie możliwy ze względu na jego stan zdrowia, nie będzie stosował się do porządku spotkań i dobrych obyczajów podczas Warsztatów: (a) Organizator nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz takiego Uczestnika, w szczególności nie będzie zobowiązany do zamiany udziału w Warsztatach na świadczenie pieniężne, zaś zwycięski Uczestnik rekrutacji nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu, (b) Komisja rekrutacyjna będzie uprawniona do zakwalifikowania na zwolnione miejsce, kolejnego Uczestnika rekrutacji stosując treść pkt. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału zwycięskiego Uczestnika rekrutacji w Warsztatach z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności w przypadku: a) niepodania w Zgłoszeniu niezbędnych danych, b) podania w Zgłoszeniu błędnych danych, c) zmiany danych pierwotnie podanych przez Uczestnika rekrutacji, o których Organizator nie został poinformowany przed pierwszym spotkaniem Warsztatów.
  8. W przypadku, gdy udział w Warsztatach zostanie przyznany osobie, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do udziału w warsztatach.
 5. Uczestnictwo w Warsztatach
  1. Zwycięscy Uczestnicy rekrutacji (dalej: Uczestnicy Warsztatów) są uprawnieni i zobowiązani do wzięcia udziału w Warsztatach zgodnie z załączonym harmonogramem i programem Warsztatów. Dojazd i powrót na spotkania Warsztatów odbywa się staraniem i na koszt Uczestników Warsztatów.
  2. Przed pierwszym spotkaniem Warsztatów, Uczestnik Warsztatów wpłaci na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy kaucję w wysokości 500,00 (pięćset ) złotych, stanowiącą zabezpieczenie uczestnictwa Uczestnika Warsztatów we wszystkich spotkaniach Warsztatów.
  3. Kaucja zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 10 dni po zakończeniu ostatniego spotkania Warsztatów na rachunek bankowy, z którego została przekazana kwota kaucji.
  4. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika Warsztatów na którymś ze spotkań Warsztatów, kwota kaucji podlega zatrzymaniu na poczet pokrycia części kosztów poniesionych na organizację Warsztatów. Za nieobecności usprawiedliwione uważane będą nieobecności potwierdzone zaświadczeniem lekarskim albo wynikające z wykazanych zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku siły wyższej.
  5. Przed przystąpieniem do poszczególnych spotkań Warsztatów, Uczestnik Warsztatów zobowiązany będzie potwierdzić swoją obecność oraz uczestniczyć w Warsztatach zgodnie z ich programem, z poszanowaniem porządku spotkań i zgodnie z dobrymi obyczajami.
 6. Zgody i licencje
  1. Uczestnik rekrutacji oświadcza, że momencie wysłania Zgłoszenia dysponuje pełnią praw autorskich do prezentacji wysłanej wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym oraz, że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do treści prezentacji oraz jej części, w celach informacyjnych, promocyjnych oraz komercyjnych.
  2. Organizator jest uprawniony do udzielania podlicencji podmiotom współpracującym z Organizatorem wymienionym w § 1 pkt. 3 Regulaminu.
  3. Licencja wraz z prawem podlicencji zostaje udzielona w zakresie następujących pól eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego; d) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej; e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu; f) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; h) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  4. Uczestnik rekrutacji wyraża również nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora z praw zależnych do prezentacji, w tym na włączenie jej całości lub części do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, lub też do połączenia takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych powyżej.
  5. Uczestnik rekrutacji zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora rekrutacji jego imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania (miejscowością) w celach oznaczenia autorstwa, jak również wyraża zgodę na anonimowe użycie prezentacji.
  6. Uczestnik rekrutacji zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących, o których jest mowa w § 1 pkt. 3 Regulaminu, przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z prezentacji, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora lub ww. podmiotu, oraz zwróci wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu wraz z odsetkami. Przed przystąpieniem do Warsztatów, Uczestnik Warsztatów udzieli Organizatorowi pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, głosu i artystycznych wykonań utrwalonych przez Organizatora podczas spotkań Warsztatów - wzór ww. zgody stanowi załączniki nr 2 do Regulaminu. W zakresie danych osobowych, oraz wizerunku, głosu i artystycznych wykonań Uczestników Warsztatów utrwalonych przez Organizatora podczas spotkań Warsztatów, postanowienia pkt. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie.
 7. Staż
  1. W trakcie Warsztatów Komisja oceni, wg. kryteriów subiektywnych, kreatywność, walory osobiste oraz najlepsze rokowania na potrzeby potencjalnego zatrudnienia w branży reklamy, social mediów i PR, po czym wyłoni 3 osoby spośród Uczestników Warsztatów, którym zaproponuje miesięczny, płatny staż w Molecular Worldwide Sp. z o. o. w Warszawie lub w którymś z podmiotów współpracujących z Organizatorem, o których mowa w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  2. W razie akceptacji propozycji przez wyłonionych przez Komisję Uczestników Warsztatów, szczegółowe warunki odbycia stażu określi umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia) podpisana przez takiego Uczestnika Warsztatów z Molecular Worldwide Sp. z o. o. w Warszawie lub z którymś z podmiotów współpracujących z Organizatorem, o których mowa w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  3. Staż odbędzie się w ustalonym indywidualnie z każdym z ww. terminie, pomiędzy 1 września a 31 października 2023 r., chyba że strony ustalą inny termin.
  4. Wartość pojedynczego wynagrodzenia za odbyty staż, płatnego po jego zakończeniu, wynosi 3600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych brutto.
 8. Dane osobowe
  1. Organizator dba o dane osobowe Uczestników rekrutacji i Uczestników Warsztatów, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który będzie je przetwarzać w nw. celach i na następujących podstawach, a także przez okresy wskazane poniżej: (a) w celu organizacji i rozstrzygnięcia rekrutacji, oraz w celu organizacji Warsztatów, a także w celu realizacji uprawnień Organizatora wynikających z Regulaminu, przez okres do 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu Warsztatów, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora; (b) w celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją rekrutacji i organizacją Warsztatów, przez 6 lat od zakończenia Warsztatów, licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora; (c) w przypadku zakwalifikowania do udziału w Warsztatach, w celu weryfikacji lub rozliczenia podatku dochodowego od nagrody wobec organów skarbowych oraz przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości, przez okres wymagany przez ww. przepisy.
  3. W celu organizacji i rozstrzygnięcia rekrutacji Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów Uczestników rekrutacji. W celu organizacji Warsztatów i weryfikacji bądź rozliczeń podatkowych Organizator będzie przetwarzać imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania (wraz z informacją o właściwym urzędzie skarbowym), numer rachunku bankowego Uczestnika Warsztatów oraz jego wizerunek i głos. W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją rekrutacji i organizacją Warsztatów, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej oraz adresy korespondencyjne określonych Uczestników.
  4. Źródłem pochodzenia danych jest Zgłoszenie bądź korespondencja Uczestnika z Organizatorem. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w rekrutacji, kwalifikowanie Zgłoszenia oraz udział w Warsztatach.
  5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  6. Uczestnik ma prawo żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii; b) stworzenia kopii danych osobowych, które dostarczył Organizatorowi i przekazania jej osobie, która dostarczyła dane lub innemu wskazanemu przez tą osobę pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; c) sprostowania jego danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe; d) usunięcia jego danych osobowych, w sytuacjach określonych w art. 17 RODO; e) ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO; f) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora;
  7. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem (inspektorem ochrony danych), wysyłając wiadomość na adres daneosobowe@energybbdo.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane operatorom pocztowym (publicznym i prywatnym) lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, urzędom skarbowym i innym organom administracji publicznej, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Organizatora, zwłaszcza dostawcom usług IT, z których korzysta Organizator.
  9. Dane Uczestnika przetwarzane w ramach rekrutacji lub warsztatów będą zasadniczo przetwarzane przez Organizatora w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizator będzie je także przekazywać do innych miejsc, w których działają firmy świadczące usługi na jego rzecz, np. dostawcy hostingu i systemów informatycznych w USA. Niektóre miejsca nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w EOG. Przy przekazywaniu danych osobowych do takich miejsc, Organizator dopilnuje, aby spełnione były wszystkie wynikające z RODO wymogi w tym zakresie. Organizator zawrze standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję (dostępne tutaj) z podmiotami, którym dane będą przekazywane.
 9. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z rekrutacją i Warsztatami mogą być zgłaszane mailowo na adres konkursy@bbdo.com.pl z dopiskiem „WorkInProgress”, w terminie do 30 dni: - w zakresie dotyczących rekrutacji - od dnia zakończenia rekrutacji, - w zakresie dotyczącym Warsztatów – od dnia zakończenia ostatniego spotkania Warsztatów.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer domu i mieszkania, kod, miasto), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
  5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą elektroniczną.
  6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
  7. Organizator informuje, że podmioty współpracujące z Organizatorem, o których mowa w § 1 pkt. 3 Regulaminu, nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg rekrutacji i Warsztatów. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z rekrutacją i Warsztatami należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być: a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu; b) usprawnienie zasad przeprowadzenia rekrutacji lub Warsztatów; c) wprowadzenie dodatkowych nagród; d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu; e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin.
  2. Ewentualnie zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

ehm? czemu
to jest
w telefonie?

50%
z Was scrolluje ten ekran codziennie przez średnio 5,5h

dlatego.